Garantie

GARANTIECERTIFICAAT HUMANIT GOLFPLATEN

Hierbij wordt gegarandeerd dat de golfplaten van het merk Humanit bij normale atmosferische en gebruiksomstandigheden en onderhoud gedurende een tijdvak van 10 jaar zullen voldoen aan de thans voor vezelcement golfplaten geldende kwaliteitseisen, zoals vermeld in NEN-EN 494. Schade die veroorzaakt wordt door invloeden van buitenaf, zoals stoten, krassen en dergelijke, of door foutieve stockage of gebruik of door het belopen van de golfplaten zonder veiligheidsmaatregelen, wordt niet door deze waarborg gedekt.

Indien zou blijken dat de Humanit golfplaten en/of hulpstukken niet aan bovenvermelde eisen zouden voldoen, en in het geval van een rechtmatige garantieclaim, bestaat de vergoeding uitsluitend uit betaling van de kosten voor demontage, herlevering en montage van nieuw materiaal, en afvoeren en storten van het beschadigde materiaal, onder voorwaarde dat:

  1. de Humanit golfplaten verwerkt zijn in een goedgekeurde toepassing overeenkomstig de meeste recente toepassingsrichtlijnen en bovendien gewerkt is overeenkomstig “de regels der kunst” als mede omschreven in de Nationale Beoordelingslijn (BRL 1513) en de hierin omschreven ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor dakbedekkingsconstructies met geprofileerde vezelcementplaten en hulpstukken.
  2. de gebreken na zichtbaarheid onmiddellijk gemeld worden en vervolgens ons binnen 30 dagen na vaststelling schriftelijk worden bevestigd.
  3. de gelegenheid wordt geboden de schade ter plaatse te onderzoeken, nadat de klager het koopbewijs heeft overlegd.

De maximum vergoeding voor de som van deze kosten bedraagt a € 15,00/m2 exclusief materiaal. Indien mogelijk en redelijk in de gegeven omstandigheden, bestaat de garantie in het herstellen van de golfplaten.

Daarnaast strekt de garantie zich voor gecoate golfplaten, voor een periode van 10 jaar vanaf productiedatum, ook uit op de geleverde oppervlaktebehandeling. De garantie strekt zich niet uit op de normale aantasting als gevolg van de UV-straling, als gevolg van een normale veroudering of aantasting als gevolg van een inwerking van een chemische of andere agressieve stof. Evenmin wordt salpeteruitslag en dergelijke beschouwd als fouten of gebreken van op cement gebaseerde producten. Glansverschillen tussen de gecoate golfplaten onderling als ook tussen de gecoate golfplaten en hulpstukken zijn bij gecoate producten onvermijdelijk en kunnen niet als klacht worden beschouwd.

Deze garantie geldt enkel voor toepassingen binnen het grondgebied van de Europese Unie. Aan de garantie kunnen geen andere rechten worden ontleend dan diegene hiervoor omschreven. Elk geschil, dat in verband met de toepassing van deze garantie tussen partijen mocht ontstaan, wordt beslecht door arbitrage, overeenkomstig het reglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland te Utrecht. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.